images/l0g0.png

سبکدانه لیکا

واژه لیکا از عبارت Light Expanded Clay Aggregate ( دانه رس سبک منبسط شده ) گـرفته شده است.  در روش تولید این دانه ها ابتـدا خاک رس به عنوان ماده اولـیه سبکدانه ازمعادن خاک رس به واحــد فرآوری کارخانه حمـل شده ، بعد از نمونه گیری و کنتـرل دقیق مواد شیمیایی وحصـول اطمینان از نداشـتن مواد شیمیایی و آهکی بعد از آبدهی به صورت گل رس وارد کوره گردان میشوند.

 

وقتی گل رس در درجه حرارتی حدود 1200 درجه سانتیگــراد قـــرار میگیرد ، گازهای ایجاد شده دانه ها را  منبسط میکند و هزاران سلول هوای ریز درون آنها تشکیل میشوند . با سرد شدن مصالح ، حبابهای هوا به صورت فضاهای منفک باقیمانده و سطح آنها سخت میشود.

سبکدانه های لیکا (پوکه صنعتی لیکا) دارای شکل تقریباً گرد و سطـح زبر و ناهمـوارند . رویه میکـروسکوپی خارجی دانه ها دارای خلل و فرج ریز و قهوه ای رنگ است. بخش داخلی دانه ها دارای بافت سلولی سـیاه رنگ است. بعد از مرحله تولید ، محصولات به صورت دانه بندی مخلوط 25-0 میلیمتر وارد ســرند شده  و به سه رده دانـه بنـدی  4 - 0، 10- 4 و  20- 10 میلی متر تفکیک میشوند.

 عایق حرارتی

انتقال انرژی حرارتی از جایی به جای دیگـر به 3 روش رسانایی، همرفتی و تشعشع صـورت میگیرد. برای انتقال حرارت به روش همـرفتی باید هوا امکان جریان یافتن داشـته باشد ، در اینصـورت هوا با گـرم شدن منبسط میگردد و جـریان پیدا میکند و با تماس با اجسـام سرد  حرارت را انتقال میدهد. محـدود کردن فضاهای دارای هوا به ابعاد کوچکتـر از 25 مم - با تعبیه لایه های مناسب ، انتقـال حـرارت را در این روش کاهش میدهد. تخلخل بالای سبک دانه های لیکا(پوکه صنعتی لیکا ) سبب قابلیت رسانایی حرارتی ناچیز این دانه ها میگردد .مقادیررسانایی حـرارتی برای دانه  های بزرگتر، کاهش می یابد. همچنین دریک تــوده انبوه از مصالح، میزان قابلیـت رسانایی حرارتی به تراکـم توده بستـگی پیدا میکند. به این تـرتیب که برای انبوهی از دانه های درشت، میزان تخلخل و هوای بین دانه ها زیاد میشود و جریان همرفتی سبـب افـزایش رسانایی حرارتی میگردد.

عایق صوتی

صداهایی که به محیط زندگی و فضای کار منتقل میشوند ، به 2 گروه تقسیم میگردند. گروه اول صداهایی هستند که در هـوا ایجاد شده از طریق بازشـوها یا ارتعاش دیوارها و سـقف ها به فضای خالی وارد میشوند .

گروه دوم صداهای کوبه ای هستند که مستقیم از راه لرزش مصالح سخت به فضا راه مییابند.

مصالح جاذب سر و صدا قادرند امواج صوتی را که با سطح آنها برخورد میکنند به گونه ای جذب نمایند که تنها 50% آن بازتاب گردد .وجود حفره ها و اندازه و عمق آنها در اجسام متخلخل سبب میگردد تا انـرژی ذرات هوایی که در اثر صـوت به داخـل حفـره میروند و از آنها خـارج میشوند به دلیل ایجاد اصـطکاک مستهلک گردد و به گرما تبدیل شود.

  وزن کم

وزن لیکا بستگی مستقیمی به شرایط تولید و ماده اولـیه دارد و به طـور کلی وزن فضـایی سبـک دانه های لیکا  ( پوکه صنعتی لیکا )با افزایش اندازه دانه کاهش مییابد که این قاعده نتیجه منطقی پدیده انبسـاط حجم است.

سبک دانه های لیکا (پوکه صنعتی لیکا) طی پروسه تولید درحرارت بالا منبسط شده و فضاهای خالی درون دانه بوجود می آید که این امر باعث سبک شدن دانه ها شده و این فضاهای خالی بر حسـب دانه بنـدی بین

73 تا 88 درصد فضای کل را اشغال میکنند. وزن مخصوص دانه های لیکا3  (430-330m/kg) میباشد.

 جذب آب

جذب آب سبک دانه  های لیکا ( پوکه صنعتی لیکا ) به 2 عامل زمان و اندازه دانه بستگی دارد بطـوری که جذب آب در دانه های کوچکتر به دلیل تخلخل کمتر، ناچیز میباشد. وجود منافذ درونی بسته ، ساختمان سلولی بخصوص و نیز لایه روکش باعث کاهش چشمگیر میزان جذب آب دانه های لیکا در مقایسه با سایر سبکدانه ها میشود. جذب آب دانه های لیکا حداکثرش به 18% حجم آن محدود میشود.

مقاومت در برابر آتش

آتش نظیر حرارت میتواند از طـریق همرفتی ، رسانایی و تابـش گسـترش یابد. سبک دانه های لیکا ( پوکه صنعتی لیکا )در دمای  1200c تولید میشوند و در واقع این دانه ها میتوانند شـوک حـرارتی تا دمـای  1100c را تحمل کنند. از اینرو کلیه اجزاء ساختمانی ساخته شده با سبکدانه لیکا در برابر آتش مقاومت مطلوب را دارا میباشند.

واکنش ناپذیری

دانه های لیکا در اساس فاقد کلوخه سمی و مواد مضر دیگر هستند به گونهای که  PHآنها نزدیک به 7 است و از نظـر شیمیایی خنثی و پایدارند همچنین مصـالح ساختمانی ساخته شده از سـبک دانه های لیکا ( پوکه صنعتی لیکا) هیچ نوع خورندگی و پوسیدگی را برای اجزاء ساختمان به همراه ندارند.

 

  

 

 

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر ...